SäännötPORIN PRIKAATIN KILTA RY
Turun seudun alueosaston toimintasääntö

Nimi ja kotipaikka

1. Alueosaston nimi on Porin prikaatin kilta ry:n Turun seudun alueosasto, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä alueosasto. Se on Porin prikaatin kilta ry:n, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kilta, sääntöjen 3 §:ssä mainittu paikallisosasto.

2. Alueosaston kotipaikka on Turun kaupunki ja sen toiminta-alueena ovat Turun seutu, Turunmaa ja Vakka-Suomi. Kilta voi muuttaa alueosaston toimialuetta.

Tarkoitus ja toiminta

3. Alueosaston tarkoitus on toimialueellaan:
-  ylläpitää ja kasvattaa maanpuolustustahtoa
- lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta
- lähentää toisiinsa Porin prikaatia ja sen rekrytointialueen väestöä
- toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä
- vaalia historiallisia perinteitään ja yhteisiä muistoja.

4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi alueosasto:
- elävöittää historiallisia muistoja
- kerää perinneaineistoa
- julkaisee päämääriään palvelevia painotuotteita
- järjestää alueosaston ja killan toimintaan liittyviä tilaisuuksia.

Alueosasto tekee killan toiminnan kehittämistä koskevia aloitteita killan hallitukselle ja toimii yhteistyössä killan muiden alueosastojen kanssa.

5. Killan suostumuksella alueosasto voi toimintansa tukemiseksi järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia sekä toimeenpanna arpajaisia.    

Jäsenyys ja jäsenmaksut

6. Alueosaston jäseneksi voi liittyä killan varsinainen jäsen.

Alueosaston kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tai muutoin merkittävällä tavalla toiminut alueosaston tarkoitusperien hyväksi. Jäsenyydestä päättää alueosaston hallitus. Kunniajäsenyydestä päättää alueosaston kokous hallituksen esityksestä.
                     
7. Killalla on oikeus kantaa varsinaisilta- ja kannattajajäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden killan vuosikokous vuosittain määrää.

8. Alueosasto ei peri jäseniltään jäsenmaksua. Kilta tilittää vuosittain alueosastolle päättämänsä suuruisen jäsenmaksuosuuden, joka perustuu jäsenmaksunsa maksaneiden alueosaston jäsenten määrään.

9. Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen alueosastosta, jos hän lakkaa olemasta killan jäsen. Jäsen, joka haluaa erota alueosastosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti killan hallitukselle. Eroaminen tulee voimaan heti.

Alueosaston toimielimet

10. Alueosaston päätäntävaltaa käyttävänä elimenä on alueosaston kokous sekä toimeenpanevana elimenä hallitus.

11. Alueosaston ja hallituksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 7 päivää aikaisemmin. Kutsu alueosaston tai hallituksen kokoukseen tehdään ilmoittamalla henkilökohtaisesti jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköposti -viestillä tai Turun Sanomien kiltapalstalla. Kutsu hallituksen kokoukseen voidaan toimittaa myös puhelimitse. Milloin on kysymyksessä erityisen kiireellinen ja tärkeä asia, on hallituksen kokouksen kutsuaika kolme päivää. Alueosaston ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

12. Alueosaston kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle. Kullakin varsinaisella jäsenellä on alueosaston kokouksessa yksi ääni. Muilla jäsenillä on puheoikeus kokouksessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

13.  Alueosasto pitää kalenterivuosittain vuosikokouksen ennen huhtikuun loppua.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa,
• todetaan kokouksen kokoonpano ja merkitään läsnäolijat pöytäkirjaan,
• hyväksytään kokouksen työjärjestys,
• käsitellään hallituksen kertomus alueosaston toiminnasta edellisenä kalenterivuonna,
• vahvistetaan toiminnantarkastajien lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
• vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkaneelle kalenterivuodelle,
• päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista sekä kulu- ja matkakorvauksista,
• vahvistetaan alkaneen tilikauden talousarvio,
• valitaan alueosaston hallituksen puheenjohtaja,
• valitaan alueosaston hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle,
• valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet kuluvaksi kalenterivuodeksi,
• päätetään muista alueosaston toimialaan kuuluvista kokouskutsussa mainituista asioista.

Jäsenten on toimitettava alueosaston kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut aloitteet hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14. Alueosasto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) alueosaston äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus

15. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä. Jäsenten on oltava killan varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, siten että vuosittain eroaa kaksi (2) jäsentä ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heti valinnasta.

16. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan keskuudestaan. Taloudenhoitaja voi olla myös muu henkilö kuin hallituksen jäsen. Hallitus voi asettaa toimikuntia sekä työryhmiä.

17. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa.

Yleisiä säännöksiä

18. Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat, hoitaa alueosaston arkistoa ja kirjeenvaihtoa sekä lähettää vuosittain killalle tilastolliset tiedot alueosaston toiminnasta, jäsenistöstä ja toimihenkilöistä. Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa alueosaston rahavaroja ja kirjanpitoa sekä lähettää vuosittain killalle alueosaston tilinpäätöstiedot.

19. Alueosaston on toimitettava killalle ilmoitus puheenjohtajastaan ja sihteeristään sekä esitettävä toimintakertomus vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

20. Alueosaston toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta ja toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

21. Alueosaston nimen voivat kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja joko yhdessä tai toinen heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

22. Päätös alueosaston purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa kolmeneljäsosan (¾)  enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamispäätöksestä on ilmoitettava killan hallitukselle. Mikäli alueosasto puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Porin prikaatin kilta ry:lle.

23. Alueosasto noudattaa toiminnassaan killan sääntöjä. Jos nämä toimintasäännöt joiltakin kohdin ovat tai tulisivat olemaan ristiriidassa Porin prikaatin kilta ry:n voimassa olevien sääntöjen kanssa, toimitaan niiltä osin killan sääntöjen mukaisesti.

Porin prikaatin kilta ry:n Turun seudun alueosasto on hallituksen kokouksessa Turussa 17.9.2013 hyväksynyt tämän toimintasäännön noudatettavaksi.

Alueosaston puheenjohtaja
                  Erkki Lehmus

Alueosaston sihteeri
                 Kalervo U Kukkula


Porin prikaatin kilta ry:n hallitus on tekstiin merkityin korjauksin vahvistanut Turun seudun alueosaston toimintasäännön kokouksessaan 2.12.2013 Säkylässä.

Killan puheenjohtaja
    Timo Mäki

Killan sihteeri
   Auli Pakula

                      

 

© Porin prikaatin kilta ry 2016