Säännöt


 
 
Porin prikaatin kilta ry

Loimaan Seutukunnan Vääpelikerhon säännöt                                     Vuosikokous 26.1. 2012

 

Nimi ja kotipaikka

Alueosaston nimi on Loimaan Seutukunnan Vääpelikerho, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä alueosasto, ja se on Porin prikaatin kilta ry:n, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kilta, alueosasto.

Alueosaston kotipaikka on Loimaan kaupunki.

 

Tarkoitus ja toiminta

Alueosaston tarkoitus on ylläpitää ja kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta. Alueosasto toimii jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä, vaalii historiallisia perinteitään ja yhteisiä muistoja.

    

Jäsenyys ja jäsenmaksut

Alueosaston jäseneksi voi liittyä killan varsinainen jäsen, joka on sotilasarvoltaan reservin vääpeli, pursimies, ylivääpeli, ylipursimies tai sotilasmestari.

Alueosaston kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tai muutoin merkittävällä tavalla toiminut

alueosaston tarkoitusperien hyväksi.

Jäsenyydestä päättää alueosaston hallitus. Kunniajäsenyydestä päättää alueosaston kokous.

Alueosasto ei peri jäseniltään jäsenmaksua. Jäsenen katsotaan eronneen alueosastosta, jos hän lakkaa olemasta killan jäsen.

 

Alueosaston toimielimet

Alueosaston päätäntävaltaa käyttävänä elimenä on alueosaston kokous sekä toimeenpanevana elimenä hallitus.

Kutsu alueosaston tai hallituksen kokoukseen tehdään ilmoittamalla Loimaan Lehti nimisessä lehdessä tai henkilökohtaisesti jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostiviestillä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Alueosaston kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle. Kullakin jäsenellä on alueosaston kokouksessa yksi ääni.

Alueosasto pitää kalenterivuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen ennen helmikuun loppua. Vuosikokouksessa

  1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja
  2. todetaan kokouksen osanottajat
  3. käsitellään hallituksen kertomus alueosaston toiminnasta edellisenä kalenterivuonna,
  4. vahvistetaan toiminnantarkastajan lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
  5. esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkaneelle kalenterivuodelle
  6. valitaan alueosaston hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarpeellinen määrä hallituksen jäseniä
  7. valitaan yksi toiminnantarkastaja
  8. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

 

Alueosasto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos hallitus tai jäsenet katsovat sen tarpeelliseksi.

 

Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi tarpeellinen määrä muita jäseniä. Jäsenten on oltava killan varsinaisia jäseniä.

Taloudenhoitajan tehtävä voi olla myös erillinen, jolloin sen hoitaja voi olla muukin henkilö kuin alueosaston jäsen

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta.

 

Yleisiä säännöksiä

Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat, hoitaa alueosaston arkistoa ja kirjeenvaihtoa sekä lähettää vuosittain killalle tilastolliset tiedot alueosaston toiminnasta ja toimihenkilöistä.

Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa alueosaston rahavaroja ja kirjanpitoa sekä lähettää vuosittain killalle alueosaston tilinpäätöstiedot.

Alueosaston toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Alueosaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Päätös alueosaston purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa ¾ osan enemmistöllä. Purkamispäätöksestä on ilmoitettava killan hallitukselle. Mikäli alueosasto puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Porin prikaatin kilta ry:lle.

Alueosasto noudattaa toiminnassaan killan sääntöjä. Jos nämä toimintasäännöt joiltakin kohdin ovat tai tulisivat olemaan ristiriidassa Porin prikaatin kilta ry:n kulloinkin voimassa olevien sääntöjen kanssa, toimitaan niiltä osin killan sääntöjen mukaisesti.

 

 

 

© Porin prikaatin kilta ry 2016